w górę w górę
Zwroty wpłaconych środków będą dokonywane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) z Turystycznego Funduszu Zwrotów (TFZ). Środki na ten cel zostały zabezpieczone przez Ministerstwo Finansów.
Zwroty będą dokonywane na podstawie dwóch prawidłowo wypełnionych wniosków:
 • wniosku złożonego przez Coral Travel Poland
 • wniosku złożonego przez Klienta
Z niniejszej procedury wykluczone są wpłaty gotówkowe przekazane bezpośrednio do Organizatora (wpłata gotówki do Agenta może zostać zwrócona przez TFZ).
Wpłaty gotówkowe będą rozliczane w trybie zgodnym z przepisami art. 15k. z ustawy z dnia 31.03.2020, tzw. Tarcza Antykryzysowa, bezpośrednio przez Organizatora w maksymalnym terminie 194 dni.
Klienci, którym mija termin zwrotu otrzymują zwrot środków na bieżąco według przyjętych postanowień Tarczy Antykryzysowej. Procedura ta działa do momentu wejścia ustawy w życie (30.09.2020).
Krok 1
Klient, któremu należy się zwrot środków proszony jest o wypełnienie formularza zwrotów zamieszczonego w Strefie Klienta Coral Travel Poland: https://www.coraltravel.pl/client/refund_form
Stosowne powiadomienie zostało także wysłane do Klienta (sms-em, e-mail-em lub skontaktował się z nim telefonicznie doradca Coral Travel Poland).
Wraz z powiadomieniem przekazano powyższy link do formularza, w którym należy uzupełnić między innymi następujące dane niezbędne do złożenia wniosku do UFG:
 • imię i nazwisko,
 • PESEL,
 • numer rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot.
Krok 2
Klient musi zalogować się na stronie UFG za pomocą profilu zaufanego i podać wymagane dane.
Dane podane we wniosku muszą być identyczne z otrzymanymi od Coral Travel Poland.
Każda pomyłka lub błąd skutkują wydłużeniem całego procesu zwrotu.
UFG ma 30 dni na weryfikację wniosku w tym czasie może poprosić Klienta o przesłanie np. potwierdzenia przelewu, następnie w ciągu 14 dni dokonana płatności na konto Klienta.
Data złożenia wniosku będzie decydować o terminie wypłaty środków.
Krok 3
Status procesu zwrotu środków należy śledzić na indywidulanym koncie utworzonym na stronie UFG.
Pytania i wątpliwości proszę kierować do Coral Travel Poland:

dedykowana Infolinia:
801 44 44 00 wew. 6
specjalny adres mailowy:
ufg.zwrot@coraltravel.pl
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
Szybkość realizowania zwrotu przez Fundusz zależy od tego, czy wnioski: Organizatora i Podróżnego będą zgodne:
* Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny [dalej UFG], po otrzymaniu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego UFG wniosków Organizatora oraz Podróżnego potwierdza ich kompletności oraz zgodności danych w nich zawartych.
* UFG w terminie 30 dni od dnia otrzymania późniejszego z w/w wniosków dokonuje ich weryfikacji. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego termin ulega przedłużeniu do 4 miesięcy od dnia otrzymania późniejszego z tych wniosków.
* UFG, w terminie 14 dni od dnia pozytywnej weryfikacji, dokonuje wypłaty z Turystycznego Funduszu Zwrotów na rzecz Podróżnego.
Jak wynika z przepisów ustawy, maksymalny termin dokonania zwrotu to 30 + 14 dni w przypadku pozytywnej weryfikacji; jeśli konieczne jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, termin ten ulega przedłużeniu do maksymalnie 4 miesięcy + 14 dni – są to terminy maksymalne.
Oczywiście – przepisy nowej ustawy nie nakazują czekać do upływu wskazanego terminu – wprost przeciwnie: im szybciej wniosek zostanie złożony, tym szybciej zwrot zostanie dokonany.
Numer PESEL znajduje się w ustawowym katalogu danych, które są przekazywane do TFG zarówno przez Organizatora, jak i przez Podróżnego - jest wymagany przez przepisy ustawy do identyfikacji Podróżnego.
We wniosku dla Podróżnego będzie widoczna data zdefiniowana przez Coral Travel – będzie to data wysłania wiadomości e-mail od Organizatora z informacją o anulowaniu danego lotu lub lotów w danych okresie. Data ta będzie widoczna w Strefie Klienta i nie będzie edytowalna.
Biorąc pod uwagę specyfikę procesu, prosimy o ostateczną decyzję przed złożeniem przez Podróżnego wniosku na stronach UFG – po tym fakcie prosimy o kontakt z naszą infolinią lub na wskazany adres e-mail w celu ustalenia szczegółów postępowania oraz samej dopuszczalności zmiany decyzji.
Jest to 5% zniżka od ceny całkowitej nowej rezerwacji.
Szczegółowe informacje znajdują się na https://www.coraltravel.pl/zwroty
Osobą uprawnioną do zwrotu środków jest Podróżny, który zawarł umowę o udział w imprezie turystycznej. Wskazuje on we wniosku numer rachunku, nie musi to być ten sam numer, z którego nastąpiła płatność.
Tak – podlegają.

Wyłączenia spod egzekucji komorniczej lub skarbowej mają charakter wyjątku wobec zasady ogólnej – wyjątek ten musi wynikać wprost z przepisów ustawy – nie ma podstawy prawnej pozwalającej uznać, że środki wpłacone na rzecz Organizatora za imprezę turystyczną anulowaną z powodu epidemii COVID-19 i następnie zwrócone przez UFG są w tym względzie wyjątkowe.
Organizator odpowie na każde pytanie i rozwieje wątpliwości związane z procesem zwrotu, natomiast nie będzie mógł w imieniu Podróżnego zalogować się na konto w UFG i złożyć wniosku w imieniu i na rzecz Podróżnego. Skorzystanie z konta na stronie UFG wymaga użycia profilu zaufanego.
Proces wnioskowania zakłada logowanie za pomocą Krajowego Węzła Integracji Elektronicznej – co zakłada posłużenie się profilem zaufanym, e-dowodem lub logowaniem przez bank. Proces ten nie przewiduje udziału pełnomocnika.
Część transakcji (nie tylko tych dokonywanych za pośrednictwem karty płatniczej) może być przedmiotem dodatkowej weryfikacji – UFG zgodnie z art. 15 ka ust. 27 może przeprowadzać czynności sprawdzające w stosunku do Organizatora lub Podróżnego, na rzecz których wypłata została dokonana.
Nie – w takim przypadku zwrot środków nie przysługuje.

Podstawowym warunkiem otrzymania zwrotu od UFG jest złożenie wniosku, którego elementem jest oświadczenie, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia, z którego wynika, że Podróżny nie otrzymał od Organizatora vouchera.
Wszystkie będące częścią formularza.
Nie – po wypełnieniu formularza dane wpisane przez Podróżnego zostaną zablokowane – jeśli będzie konieczna zmiana danych, do dyspozycji Podróżnego będzie adres e-mail, na który prosimy kierować uwagi i wnioski związane z procesem.
ufg.zwrot@coraltravel.pl – adres dla Podróżnego
Kontakt dla Podróżnego: 801 44 44 00 (wew 6)
Należy pamiętać, że zgodnie z art. 15 ka ust. 11 pkt. 16 nowej Ustawy, Podróżny jest zobowiązany wpisać „numer rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, na który ma zostać dokonany zwrot. Jeżeli jest inny niż numer, o którym mowa w pkt 10.” (pkt. 10 to „numer rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej Podróżnego, z którego została dokonana wpłata należności za imprezę turystyczną, o ile dotyczy;”) – z treści przepisu wynika, że numer konta nie może być w pełni dowolny, konto to powinno należeć do Podróżnego.
Biorąc pod uwagę fakt, że w we wniosku Podróżny jest zobowiązany podać numer konta bankowego, z którego wpłata została dokonana lub dane operacji dokonanej kartą płatniczą (lub zleconej przez telefon) złożenie wniosku do UFG bez podania tej informacji nie będzie możliwe, co wyklucza możliwość złożenia wniosku o zwrot dla tego typu przypadków.
Na to konto, które wskaże Podróżny we wniosku
Założenie profilu zaufanego oraz skorzystanie przez Podróżnego z UFG pozwoli na szybsze uzyskanie zwrotu środków za anulowaną rezerwację od UFG niż miałoby to miejsce w przypadku terminowego zwrotu dokonanego z konta Organizatora.
Proces wnioskowania zakłada logowanie za pomocą Krajowego Węzła Integracji Elektronicznej – co zakłada posłużenie się profilem zaufanym, e-dowodem lub logowaniem przez bank. Proces ten nie przewiduje udziału pełnomocnika.
Bez adresu e-mail nie ma możliwości założenia profilu zaufanego, a co za tym idzie konta na UFG oraz złożenia wniosku na stronie UFG.
 • Instrukcja zakładania konta w Strefie Klienta: https://www.coraltravel.pl/instrukcja_strefa
  • Należy podać swój adres e-mail + hasło
  • Link aktywacyjny
  • Logowanie na konto w Strefie Klienta
  • Dodanie rezerwacji do konta.
 • Instrukcja zakładania konta w Portalu UFG: http://www.coraltravel.pl/instrukcja_ufg
  Założenie konta w Portalu UFG jest bezpłatne i odbywa się z użyciem mechanizmu login.gov.pl. Informacje na temat tego jak w prosty sposób można założyć konto, znajdują się w Portalu. Trzeba otworzyć stronę główną (www.tfg.ufg.pl), a następnie kliknąć zaloguj jako „OBYWATEL” w prawym górnym rogu na stronie głównej Portalu, a następnie kliknąć „Zarejestruj się” lub „Zaloguj za pomocą login.gov.pl”. Dalej trzeba postępować zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie.
Tak – konta są bezpłatne.
Nie – UFG nie ma dostępu do szczegółów rachunku bankowego i absolutnie nie może wykonywać żadnych operacji związanych z kontem.
Skorzystać z adresów mailowych UFG lub Organizatora, zgłosić problem wraz z jego opisem.
Wniosek można znaleźć w Strefie Klienta pod adresem https://www.coraltravel.pl/client
Uprzejmie prosimy o skorzystanie z formularza, który jest dostępny w Strefie Klienta.
Tak – wszystkie pola wskazane w formularzu są wymagane i muszą zostać poprawnie wypełnione.
UFG wykorzystuje dane wyłącznie do prowadzenia kont i realizacji wypłat. UFG w ramach weryfikacji transakcji oraz realizacji wypłaty, może przekazać dane innym podmiotom wymienionym w ustawie.
Nie – UFG/TFG nie pobiera żadnych opłat ani prowizji od Podróżnego w związku ze zwrotami realizowanymi na jego rzecz.
Zgodnie z przepisany ustawy, wyłącznie wpłaty gotówkowe dokonane bezpośrednio do Organizatora, są wykluczone z procedury zwrotu wpłat przez UFG – oznacza to, że pozostałe typy wpłat będą obsługiwane przez Fundusz.
Tak – tego typu wpłata będzie procesowana za pośrednictwem UFG.
Podróżny nie będzie korzystał z wniosku w postaci pliku, więc szablon ani wzór nie jest i nie będzie dostępny dla Podróżnego.